Rezystory termometryczne Pt100
  Czujniki temperatury
  Przewody kompensacyjne
  Zł±cza skompensowane
  Tablicowe mierniki,
regulatory, rejestratory
  Przeno¶ne mierniki
temperatury
  Pirometr - bezkontaktowy
pomiar temperatury
  Pomiar wilgotno¶ci
  Anemometry, termoanemometry
  Pomiary przepływu wiatru
  Pomiar ci¶nienia
  Pomiar niskich ci¶nień
  Kalibratory
  Oporniki dekadowe MDR-93
  Cenniki